top of page

Bærekraft

ESG står for «Environmental, Social and Governance», eller miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold på norsk, og representerer en helhetlig tilnærming til det som kalles bærekraft.  Prize Capital Markets AS er opptatt av at våre investeringsrådgivere tar hensyn til og informerer kundene om bærekraft og eventuelle bærekraftsrisikoer i rådgivningen.  Bærekraftsrisiko er definert som miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha en faktisk eller mulig vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe.

 

Vår bærekraftpolicy

 1. Innledning

 

Vi har mulighet til å påvirke hvordan kundenes kapital allokeres og hvilke bransjer og bedrifter som kan skaffe kapital til sin virksomhet.  Dermed har vi også et ansvar.  Vårt syn er at ansvarlig handling er både viktig og nødvendig for å fremme en bærekraftig utvikling.

 

2    Målsetning

Vår ambisjon er å fremme EUs arbeid med å oppnå forpliktelsene som følger av Parisavtalen.  Dette må gjøres ved at PCM reduserer bærekraftsrisiko i sine investeringsprodukter, samt tar hensyn til dem i investeringsrådgivningen.  Videre skal vi fremme selskaper og prosjekter som verdsetter bærekraftspørsmål og arbeide for klimapositive endringer.  Vårt mål er å utføre effektivt og vellykket arbeid innen bærekraft.

 

3    Våre prinsipper for bærekraft

PCM ønsker kun å samarbeide med selskaper som lever opp til visse prinsipper når det gjelder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon:

 • Ha en god bedriftskultur

 • Forplikte seg til å overholde menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

 • Forplikte seg til å jobbe for likestilling og likeverd

 • Forplikte seg til å jobbe for et bedre miljø

 • Motvirke bestikkelser og korrupsjon

 

Prinsippene er basert på våre kjerneverdier og tas med i alle forretningsbeslutninger.

 

4    ESG-risiko

PCM plikter å ta hensyn til ESG-risiko i investeringsrådgivning, og rapportere vurderingen av sannsynlig innvirkning av bærekraftsrisiko på avkastningen.  Det er vårt ansvar å ha en due diligence-prosess når det gjelder integrering av bærekraftsrisikoer, og å publisere denne på nettsiden.

 

5    Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivere må integrere bærekraftsrisiko i sin investeringsrådgivning, samt vurdere negative konsekvenser på bærekraftsfaktorer.  Vi har et ansvar å publisere informasjon om hvordan bærekraftsrisikoer integreres, og der det er aktuelt også hvordan negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer tas i betraktning, på våre nettsider.  Videre skal investeringsrådgivere ta hensyn til kundenes bærekraftpreferanser ved rådgivning basert på interne rutiner.

 

Investeringsrådgivere og forsikringsformidlere må i tillegg:

 • Hold seg oppdatert og informert om utviklingen innen bærekraftsområdet.

 • Informere kundene om integrering av bærekraftsrisikoer og hvordan miljømessige, sosiale og eierstyringsrelaterte aspekter tas i betraktning, og sikre at informasjonen deles på en på en slik måte at kunden kan ta en informert beslutning.

 • Gi gjennomsiktig og nøyaktig informasjon om våre produkter og tjenester.

 

6    Arbeidet med bærekraft i Selskapet

For å møte kundenes eventuelle preferanser når det gjelder bærekraft, treffer PCM følgende tiltak:

 • Gir rådgivere opplæring i miljø-, sosial- og forretningsetiske aspekter.

 • Sikrer at våre rådgivere informerer kunden om hva bærekraftige investeringer er og hva bærekraftsrisiko innebærer

 • Sørger for at våre rådgivere identifiserer kundens mulige bærekraftspreferanser og gir individuelt tilpassede råd basert på kundens ønsker

 

Ansatte i PCM må ta hensyn til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold ved innkjøp.  Ved tjenestereiser skal våre ansatte velge miljøvennlige alternativer som offentlig kommunikasjon der det er hensiktsmessig.

ESG-rating fra MSCI

Vi ønsker å gjøre det enklere for investorer å holde styr på bærekraften til investeringene sine.  Som en del av dette tilbyr vi en bærekraftsvurdering fra MSCI på underliggende selskaper i produktene vi tilbyr.  Rangeringen gir en indikasjon på hvordan selskapet jobber med ESG-spørsmål.

MSCI ESG Research er en global aktør innen EGS-evaluering og måler fremtidsrettede ESG-risikoer.  MSCI har over 40 års erfaring med objektiv måling og modellering av ESG-ytelse.

ESG-ratingen er utformet for å måle et selskaps motstandskraft mot langsiktige bransjespesifikke ESG-risikoer.  MSCI bruker en regelbasert metodikk for å identifisere industriledere så vel som selskaper som henger etter i arbeidet med ESG-spørsmål og hvor godt de håndterer disse risikoene i forhold til sine bransjekolleger.  ESG-vurderingen varierer fra leder (AAA, AA), medium (A, BBB, BB) til etterslep (B, CCC).  Med ESG-ratingen vil du som kunde få hjelp til å holde styr på bærekraften til investeringene dine.

Vår godtgjørelsespolicy

Godtgjørelsespolitikken fastlegger at fast lønn, provisjon og eventuell bonus til ansatte skal være preget av et langsiktig perspektiv og ikke oppmuntre til overdreven risikotaking og ikke forsterke interessekonflikter.  Det skal være en balanse mellom fast og variabel godtgjørelse og den variable godtgjørelsen skal inneholde både kvantitative og kvalitative kriterier for regeloverholdelse, kundeinteresse og kvalitet på tjenestene.  Kriteriene for variabel godtgjørelse må ikke utformes slik at det oppstår konflikt med Selskapets plikt til å ivareta kundenes interesser.  Vår godtgjørelsespolitikk anses å være forenlig med Selskapets arbeid med bærekraftsrisiko i styring og rådgivning til våre kunder.

bottom of page