top of page

Kupongsertifikat

I et kupongsertifikat har du mulighet for avkastning selv i et sidelengs eller svakt fallende marked. Et kupongsertifikat kan gi løpende kupongutbetalinger uavhengig av stigende kurser, og beskyttelse av investert beløp ved negativ kursutvikling ned til et gitt nivå.

Denne kombinasjonen av egenskaper gjør at kupongsertifikat kan gi både bedre og mer forutsigbar avkastning enn tradisjonelle investeringer i volatile og usikre markeder.

 

Risikokategori: De fleste kupongsertifikat som tilrettelegges av Prize er klassifisert som 6 av 7 (SRI)

Det er viktig å være klar over at et kupongsertifikat med risikoklasse 6 SRI ikke kan sammenlignes med et aksjefond med risikoklasse 6 SRRI. Dette da det er to helt vidt forskjellige skalaer. Et kupongsertifikat med risikoklasse 6 SRI har høyere risiko enn et aksjefond klassifisert med risikoklasse 6 SRRI. 

Siden lansering har vi plassert mer enn 180 unike autocall med samlet verdi over 1 500 000 000 kr. 

Hva er et kupongsertifikat?

"Gjennom kupongsertifikat kan du kombinere forutsigbarheten ved en obligasjon med aksjemarkedets muligheter"

Gjennom et kupongsertifikat får du mulighet til en unik markedseksponering som ellers ikke kan oppnås ved tradisjonelle investeringer.

 

Kupongsertifikat kan gi avkastning uavhengig av markedsretning, og den mulige avkastningen (kalt kupong) er fastsatt i forkant. Kupongen utbetales i de fleste tilfeller enten månedlig, kvartalsvis eller årlig, og varigheten er mellom et til fem år.

 

Produktet er ofte rettet mot en gruppe av enkeltaksjer, men kan også værer rettet mot indekser, porteføljer eller valuta.

Viktige funksjoner

Viktige funksjoner i et kupongsertifikat er observasjonsdager, automatisk innløsning og barrierer som avgjør plasseringens utfall og avkastning (risikobarriere, kupongbarriere, innløsningsbarriere).

Risikobarrieren bestemmer i hvilken grad det er mulig å tape penger på en autocall da det investerte beløpet er 100 % garantert tilbakebetalt av utstederbanken så lenge ingen av aksjene har falt ned under risikobarrieren og forblir under barrieren til plasseringen utløper. 

Kupongbarrieren bestemmer i hvilken grad det er mulig å "tjene penger" på kupongsertifikat. Dette da kupongsertifikat vil gi kupong utbetalt så lenge ingen av aksjene ligger under denne barrieren på en observasjonsdag. Kupongbarrieren er ofte 80 % i plasseringene Prize CM distribuerer. Det betyr altså at så lenge ingen av aksjene har falt mer enn 20 % utbetales de løpende kupongene.

Alle kupongsertifikat som blir tilbydt av Prize CM har en såkalt "akkumulerende kupong". Det betyr at om en aksje skulle ligge under kupongbarrieren på et gitt tidspunkt, men senere kommer opp igjen ved en observasjon, da etterbetales kuponger som eventuelt ikke har blitt utbetalt. 

Innløsningsbarrieren er med å bestemme hvor lenge plasseringen vil vare. Om innløsningsbarrieren er 90 %, og varigheten er 1-5 år (kvartalsvis), så kan kupongsertifikat bli avsluttet etter 1 år. Det vil skje så lenge ingen av aksjene har falt under innløsningsbarrieren på et observasjonstidspunkt fra og med 1-årsdagen.

Om innløsningsbarrieren er 90 % betyr det altså at om ingen av aksjene har falt mer enn 10 % på observasjonsdagen det første året så blir investeringen tilbakebetalt etter et år. I tillegg har det naturligvis blitt utbetalt kuponger da aksjene i dette tilfellet på 1-årsdagen uansett er over kupongbarrieren (80 %). 

Risikobarriere

Det er risikobarrieren som bestemmer i hvilken grad det er mulig å tape penger på en autocall da det investerte beløpet er 100 % garantert tilbakebetalt av utstederbanken så lenge ingen av aksjene har falt ned under risikobarrieren og forblir under barrieren til plasseringen utløper. 

Risiko i et kupongsertifikat varierer fra kupongsertifikat til kupongsertifikat. Et kupongsertifikat kan ha alt fra lav risiko (kapitalsikret, risikoklasse 2) til høy risiko (risikoklasse 7). De fleste kupongsertifikat som markedsføres av Prize har blitt klassifisert til å være i risikoklasse 5 eller 6 (SRI risikoskala) på en skala fra 1 til 7.

Det er viktig å være klar over at risikoskalaen som benyttes ved måling av risiko i kupongsertifikat ikke er tilsvarende risikoskalaen som benyttes ved måling av risiko i aksjefond og rentefond. Det er høyere risiko i et kupongsertifikat klassifisert med risikoklasse 6 SRI sammenlignet med et aksjefond med risikoklasse 6 SRRI.

Hvordan er det mulig å konstruere en Autocall, og hvor kommer avkastningen fra? 

Utsteder av plasseringen har ikke et syn på plasseringens eventuelle utfall da deres mål er å holde seg risikonøytral. Dette kan utsteder gjøre ved å ta posisjoner i underliggende aktiva gjennom en kombinasjon av obligasjoner og derivater (syntetiske put- og call opsjoner).

Det som skaper avkastningspotensialet for deg som investor er at du tar en kredittrisiko gjennom å låne ut investert beløp til utsteder samt at du tar kursrisiko på nedsiden. Du får altså ”betalt” for å ta risikoen på nedsiden som sammen med ”utlånsrenten” skaper plasseringens avkastningsmulighet.

 

Stiger underliggende aktiva i verdi får utgiver kursgevinst og du får kupongavkastningen. Skulle risikoen aktiveres på sluttdagen må investoren bære det totale kurstapet. 

Hvordan kommer utbetalingene?

Kupongsertifikatet blir levert til din VPS konto, og det er utsteder av kupongsertifikatet som garanterer for og står for utbetalingene.

 

Prize håndterer ingen klientmidler og styrer ingen pengestrømmer. Investor har altså ingen kredittrisiko til Prize. 

I nøkkeldokumentet til plasseringene kan man på forhånd se alle fremtidige observasjonsdatoer samt nøyaktig dato for når utbetalingen vil skje.

Pengene vil altså komme inn på bankkontoen som er knyttet opp mot din VPS konto på tidspunktet som fremkommer i nøkkeldokumentet.

Utsteders betydning

Det er utsteder av kupongsertifikatet som garanterer for pengestrømmene under de ulike forutsetningene. Utsteder av kupongsertifikat distribuert av Prize er alltid blant verdens største banker og har en solid kredittrating.

Om du har spørsmål ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 900 600 eller per e-post: post@prizecm.no

bottom of page