top of page

Aksjeobligasjon

Vi tilbyr nå en aksjeobligasjon der det investerte beløpet er 100% kapitalsikret samtidig som plasseringen indikativt gir tilsvarende avkastning som aksjekurven ved positiv utvikling i aksjekurven. 
 

Aksjeurven består av 10 av de største selskapene på Stockholmsbørsen. Løpetiden er 5 år, men det er mulighet for å realisere når investor selv ønsker (utsteder vil stille priser løpende).

Ønsker du mer informasjon så last ned presentasjon og produktbrosjyre. Du vil der finne viktig informasjon om blant annet kostnader, målgruppe og risiko. 

Tegningsfrist er 25 juni.

Avkastningsprofil

Avkastningen til aksjeobligasjonen vil avhenge av verdiutviklingen til aksjeporteføljen, men kapitalen er sikret. Ved negativ verdiutvikling i aksjeporteføljen får investor igjen 100% av det investerte beløpet. Ved positiv utvikling i aksjeporteføljen får investor igjen investert beløp med tillegg av avkastningen. Stiger porteføljen med 50% er gevinsten altså 50%. 

Presentasjon

Annen viktig informasjon: Prize Capital Markets AS har nødvendige konsesjoner fra det norske Finanstilsynet. Tegningskostnad i denne plasseringen er 2,5% av investert beløp, og salgskostnad fra og med det første året er 0,5%. Ved forfall på 5-årsdagen påløper ingen ytterligere kostnader. Det er heller ingen løpende kostnader i plasseringen. Plasseringen er kategorisert med risikoklasse 2 av 7 (lav risiko). Målgruppen for plasseringen er definert av Goldman Sachs og Garantum Fondkommission AB. Plasseringen er ment for investorer som ikke har mulighet til å tape penger og/eller har mulighet til å tape penger. Investeringsmålet må være at kapitalen skal være sikret, og/eller at målet er avkastning på kapitalen. Det er viktig at plasseringen passer din finansielle situasjon, erfaring og målsetning. Prize CM vil derfor alltid foreta både egnethetstest og hensiktsmessighetstest ved etablering av nye kundeforhold samt ved ytterligere tegninger på et senere tidspunkt. 

bottom of page