top of page

Våre tjenester og praktisk informasjon

Vi tilbyr investeringsrådgivning knyttet til tradisjonell formuesforvaltning og et utvalg strukturerte produkter. Vi har som mål at våre kunder skal kunne oppnå ønsket risiko og sammensetning på sin portefølje, ved hensiktsmessig bruk av PCM sine produkter.

image.png
image.png
image.png
image.png

Formuesrådgivning

Aksjeobligasjon

Kupongsertifikat

Webinar

Strukturerte produkter kort forklart

I tillegg til tradisjonelle aksjefond og obligasjonsfond, tilbyr PCM blant annet kupongsertifikater og aksjeobligasjoner. Utsteder er blant verdens største og mest solide banker som Goldman Sachs, UBS eller Nordea. Risikoen ligger mellom 4-6 på SRI skalaen.

image.png

Aksjeobligasjon

Ved å kjøpe en obligasjon, gir du utstederbanken et lån. Utsteder samtykker i å betale tilbake verdien på lånet på en bestemt dato, i tillegg til periodiske rentebetalinger underveis.

image.png

Kupongsertifikat 

I korte trekk vil et kupongsertifikat, også kalt autocall, generelt følge utviklingen i underliggende aktiva, for eksempel to store indekser. Utviklingen på disse indeksene vil kunne påvirke hvilken avkastning kunde sitter igjen med.

Hva er et kupongsertifikat?

Anchor 1

Kupongsertifikat kan gi avkastning uavhengig av markedsretning, og den mulige avkastningen (kalt kupong) er fastsatt i forkant. Kupongen utbetales enten ved forfall, månedlig, kvartalsvis eller årlig. Varigheten er mellom et til fem år.

Denne kombinasjonen av egenskaper kan gjøre at kupongsertifikat passer til å diversifisere, en eller flere porteføljer, ved å kunne gi både bedre og mer forutsigbar avkastningsprofil enn tradisjonelle investeringer i volatile og usikre markeder. Vi tilbyr ulike plasseringer som er rettet mot enkeltaksjer, indekser eller porteføljer.

Viktige funksjoner i et kupongsertifikat er observasjonsdager, automatisk innløsning og barrierer som avgjør plasseringens utfall og avkastning (risikobarriere, kupongbarriere, innløsningsbarriere).

Risikobarrieren bestemmer i hvilken grad negativ avkastning kan forekomme. Det investerte beløpet er 100% garantert tilbakebetalt av utstederbanken så lenge ingen av de underliggende aktiva har falt ned under risikobarrieren og forblir der til plasseringen utløper.

Et kupongsertifikat kan ha alt fra lav risiko (kapitalsikret, risikoklasse  2) til høy risiko (risikoklasse 7). Risiko varierer altså fra kupongsertifikat til kupongsertifikat. Prize CM tilbyr primært kupongsertifikat med risikoklasse 4-6 i SRI risikoskala som går fra 1-7. 

Kupongbarrieren bestemmer i hvilken grad kupongen (renten) blir utbetalt. Kupongsertifikat vil gi kupong så lange ingen av de underliggende aktiva ligger under kupongbarrieren på en observasjonsdag. Observasjonsdag er enten månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig.

Eksempel: Kupongbarrieren er 80% av kurs når plasseringen børsnoteres. Det betyr at de underliggende aktiva kan falle med inntil 20% og kupong vil bli utbetalt månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig ut ifra hvilken plassering det gjelder.

Akkumulerende kupong betyr at dersom en underliggende aktiva ligger under kupongbarrieren på observasjonsdagen, samles (akkumuleres) kupongen som kunne blitt utbetalt. Dersom underliggende aktiva kommer over kupongbarrieren på en observasjonsdag vil oppsparte kuponger etterbetales i sin helhet. Alle kupongsertifikat tilbudt av Prize CM har akkumulerende kupong.

Innløsningsbarrieren bestemmer hvor lenge plasseringen varer. Alle plasseringer Prize CM tilbyr er ment å vare minst ett år, men plasseringen er likvid og investor kan selge seg ut til markedskurs dersom ønskelig.

Eksempel: Innløsningsbarrieren er 90% med varlighet på 1-5 år der kupong utbetales kvartalsvis. Kupongsertifikatet vil avsluttes etter 1 år dersom ingen av underliggende aktiva har falt mer enn 10%, tilsvarer 90% av startkurs fra børsnotering, på en observasjonsdag.

Dersom underliggende aktiva har falt mer enn 10% fortsetter plasseringen og det vil bli gjort en ny sjekk på neste observasjonsdag om plasseringen avsluttes eller fortsetter til neste observasjonsdag igjen. Mulig varighet er 5år.

Strukturert produkt kort fortalt

Et derivat er et verdipapir hvor den eksakte verdien er bestemt av verdien til noe annet, for eksempel en aksje, obligasjon, valuta eller vare. Et strukturert produkt kan da være satt sammen på en rekke ulike måter, med stor spredning i type risiko. Det kan høres komplekst ut, men prinsippet er rimelig enkelt. Utvikling i underliggende aktiva (x) vil utbetale eller gi avkastning (y).

For mer informasjon, ta kontakt på 229 00 600 så hjelper vi deg gjerne med å legge en plan for å nå dine finansielle mål.

Ofte stilte spørsmål:

Hvordan er det mulig å konstruere et kupongsertifikat (autocall)?

Utsteder av plasseringene er en større bank som for eksempel Goldman Sachs, UBS eller Nordea. De tar normalt ingen risiko og har derfor ikke et syn på plasseringens eventuelle utfall da deres mål er å holde seg risikonøytral. Dette kan gjøres ved at utsteder tar posisjoner i underliggende aktiva gjennom en kombinasjon av obligasjoner og derivater (syntetiske put- og call opsjoner). Utstederbanken sikrer  altså som regel sin risiko ved utstedelse eller kjøp av ulike derivater og finansielle instrumenter. 

Hvor kommer avkastningen fra?

Det som skaper avkastningspotensialet for deg som investor er at du tar en kredittrisiko gjennom å låne ut investert beløp til utsteder, i tillegg til kursrisiko på nedsiden. Dersom prisen på et underliggende aktiva faller under kupongbarrieren får investor ingen rente. Og faller kursen på et aktiva under risikobarrieren på forfallsdagen vil investor ikke få igjen hele det investerte beløpet (tap). 

Investor får altså «betalt» for å ta risiko på nedsiden, som i tillegg til «utlånsrenten» skaper plasseringens avkastningsmulighet.

Hvordan kommer utbetalingene?

Kupongsertifikatet blir levert til din VPS konto., og renter blir utbetalt til kontoen som er knyttet opp mot VPS-kontoen. Det er utsteder av kupongsertifikatet som garanterer for, og står for, utbetalingene. Merk at PCM håndterer ingen pengestrømmer. Investor har ingen kredittrisiko til PCM.

I nøkkeldokumentet til plasseringene kan man på forhånd se alle fremtidige observasjonsdatoer og nøyaktig dato for når utbetaling til VPS konto vil skje. Utbetaling skjer altså til bankkontoen som er knyttet opp mot din VPS konto.

Hva er kostnadene i plasseringene? 

 • Kostnadene i plasseringen består av en direkte kostnad (tegningskostnad og Prize CM sin tilretteleggermargin) og en indirekte kostnad (Garantum sin tilretteleggers margin og utsteders margin). Det er ingen løpende kostnader i plasseringen etter tegning uavhengig av varighet.

 • Tegningskostnaden er en engangskostnad på inntil 3% som kommer i tillegg til nominelt beløp. Dette dekker hele varigheten på 1-5 år. 

 • Tilretteleggers margin og utstedermargin er inkludert i betingelsene, og er en indirekte kostnad. Uten disse kostnadene ville indikert rente vært høyere enn presentert. Prize CM sin tilretteleggermargin blir belastet ved at tegningskursen for plasseringene er 96,75 % (nominelt beløp er 100 %). 

Hvordan beskattes plasseringene? 

Plasseringene beskattes som en renter / obligasjon. Det vil si at gevinst og tap beskattes med 22 % da det er et lån utstedt av en bank. Plasseringen går ikke inn under fritaksmodellen.

Forretningsvilkår

Anchor 2

For å være kunde i Foretaket må du være innforstått og godta våre forretningsvilkår. Du må også være innforstått med vår at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Utdypende informasjon om risiko i våre plasseringer finnes i produktbrosjyrene. 

 

Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene.

Alminnelige forretningsvilkår

Ansvar og risiko

Alle handler kunden gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Foretaket skjer på kundens eget ansvar og etter kundens eget skjønn og avgjørelse.

Les mer om risiko her. 

 

Foretaket garanterer altså ikke for noe bestemt utfall av en kundes handel. Foretaket har såldedes ikke ansvar for hverken direkte eller indirekte tap kunden måtte bli påført på bakgrunn av de råd eller anbefalinger som blir gitt av Foretaket.

For mer detaljert informasjon om egenskaper knyttet til de ulike finansielle instrumenter samt til den risiko som er knyttet til handel med ulike finansielle instrumenter vises det til informasjonsskrivet over. 

 

Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter.

Personvern

Prize Capital Markets AS verner om dine særskilte rettigheter og personopplysninger.  

 

Denne personvernspolicyen beskriver hvordan vi samler inn, benytter, lagrer og deler personopplysninger.

Les mer

Prize Capital Markets’ personvernspolicy

Anchor 3

Prize Capital Markets AS verner om dine særskilte rettigheter og personopplysninger.  Denne personvernspolicyen beskriver hvordan vi samler inn, benytter, lagrer og deler personopplysninger.  

Vår personvernspolicy inneholder følgende deler:

 

Hvilke personopplysninger samler vi inn
Personopplysninger samles normalt inn direkte fra deg eller generes i forbindelse med av at du kjøper våre tjenester og produkter.  Iblant kreves det ytterligere informasjon for å holde opplysningene aktuelle eller kontrollere at de opplysningene vi har er korrekte.

De personopplysninger vi samler inn kan deles inn i følgende kategorier:

 • Identifikasjonsopplysninger: personnummer og navn.  Vi er pålagt å sørge for dokumentasjon av disse opplysningene, for eksempel ved BankID og/eller i form av kopi av ditt pass eller førerkort.

 • Kontaktopplysninger: telefonnummer og adresser, inklusive postadresse – for utenlandske adresser også hjemmehørende land.

 • Økonomisk informasjon: finansiell situasjon, målsetning med investeringsvirksomheten, transaksjonshistorikk.

 • Ytterligere informasjon som kreves av lovverket: opplysninger om skattetilhørighet, opplysninger om erfaring og bakgrunn, og opplysninger til bekjemping av hvitvasking og terrorfinansiering.

 

Personopplysninger som vi kan komme til å samle inn direkte fra deg:

 • Vi samler inn opplysninger du gir direkte til oss.  Som ny kunde krever loven at vi ber deg om personopplysninger så som navn, personnummer, e-postadresse og telefonnummer samt opplysninger om inntekt, formue og gjeld, blant annet for å kunne tilby deg det produkt eller tjeneste som vi anser som best egnet for deg.

 • Prize Capital Markets samler også inn informasjon som du meddeler oss, for eksempel gjennom våre digitale kanaler.  Videre er vi pålagt å spille inn alle telefonsamtaler med deg, blant annet for å verifisere ordrer og for dokumentasjon av investeringsrådgivning etc.  Av sikkerhetsgrunner kan vi ha kameraer på våre kontorer.

 

Personopplysninger som vi kan komme til å samle inn fra tredjepart:

 • Offentlige kilder: Foretaksregisteret, Økokrim, sanksjonslister (hos internasjonale organisasjoner som EU), registre som føres av kredittopplysningsforetak og andre kommersielle informasjonsleverandører.

 • Fra andre foretak som vi samarbeider med.

 

Hvordan vi kan komme til å benytte dine personopplysninger og med hvilken lovhjemmel
Vi benytter dine personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, kontraktsforpliktelser samt for å kunne tilby deg investeringsrådgivning og investeringsprodukter som etter vår oppfatning vil være best egnet.

 

Rådgiveravtale
Hovedformålet med vår innsamling, kontroll og bearbeidelse av dine personopplysninger er å kunne utføre, administrere og dokumentere de avtalemessige forpliktelser som vi er underlagt overfor deg som kunde.

Eksempler på behandling av personopplysninger som følger av avtalemessige forpliktelser:

 • Behandling for etablering av verdipapirdepot hos samarbeidende verdipapirforetak

 • Løpende investeringsrådgivning

 • Fastsettelse av investorklassifikasjon og rettslig beskyttelse

 

Oppfylle krav og rettslige forpliktelser
I tillegg til å oppfylle avtalemessige forpliktelser behandler vi også personopplysninger for å tilfredsstille de krav vi er underlagt i gjeldende lover, forskrifter og øvrige offentlige pålegg.

Eksempler på behandling som følge av rettslige forpliktelser:

 • Kjennskap til kunden: Tiltak for å forhindre, oppdage og utrede hvitvasking, terrorfinansiering og bedrageri

 • Bokføringsloven: Rapportering til skatteetaten, påtalemyndigheter, kemner og tilsynsmyndigheter ved forespørsel

 • Håndtering av risiko med hensyn til eksempelvis kapitaldekning og forsikringer

 • Øvrige forpliktelser vedrørende produkter og tjenester som omfattes særskilt av lov, for eksempel verdipapirer, fond og forsikring

Markedsføring, produkt- og kundeanalyse (berettiget interesse)
Personopplysninger behandles også i forbindelse med markedsføring og produkt- og kundeanalyser.  Formålet med denne behandlingen er dels markedsføring og dels prosess-, forretnings- og systemutvikling, inklusiv testing.  Vi gjør dette for å forbedre vårt produkttilbud og optimalisere vår investeringsrådgivning.

Samtykke
Avslutningsvis kan det forekomme at vi ber om ditt samtykke til å behandle personopplysninger til andre formål.  Det kan for eksempel være ved behandling av en særskilt kategori av personopplysninger.  Samtykket vil inneholde informasjon om den særskilte behandlingen.  Hvis du har gitt samtykke til slik behandling av dine personopplysninger kan du til enhver tid tilbakekalle samtykket.

Hvem vi kan gi ut dine personopplysninger til
Vi kan dele dine personopplysninger med andre, som for eksempel myndigheter, leverandører og forretningspartnere.  Før vi deler slike opplysninger sørger vi alltid for at vi følger de taushetsbestemmelser som gelder for finanssektoren.

Når vi utfører tjenester og oppfyller avtaler må vi iblant utlevere opplysninger om deg.  Har du for eksempel bedt oss foreta en overførsel av penger eller verdipapirer, må vi utlevere visse opplysninger for å kunne få utført overførselen.

Tredjepart
Når vi utfører våre tjenester, som for eksempel en betaling, utleverer vi opplysninger som er nødvendige for å identifisere deg og utføre oppdraget eller oppfylle avtalen sammen med de foretak vi samarbeider med.  Det kan for eksempel dreie seg om utlevering ved anvendelse av sikre identifikasjonsløsninger i det aktuelle landet og ved utbytte av informasjon mellom finansielle motparter som banker, betalingsmottakere og clearinginstitutter.

Vi utleverer også personopplysninger til myndigheter i den utstrekning vi har plikt å gjøre det.  Dette gjelder for eksempel til skattemyndigheter og tilsynsmyndigheter i de aktuelle land.

Dessuten utleverer vi opplysninger til andre foretak som vi samarbeider med, med ditt samtykke eller om det er tillatt ifølge gjeldende lov eller annen forskrift.  For å kunne tilby våre tjenester kan vi også utlevere personopplysninger til for eksempel forsikringsforetak.

Vi har inngått avtale med utvalgte leverandører, og disse avtalene kan innbefatte bestemmelser om behandling av personopplysning for vår regning. Leverandørene finnes for eksempel innen utvikling, vedlikehold, drift og support av IT-systemer.

 

Overførsel av personopplysninger till tredje land
I visse spesielle tilfeller kan vi til og med overføre personopplysninger til organisasjoner i såkalte tredje land (lander utenfor EØS-området). Slike overførsler kan gjøres såfremt noen av følgende vilkår oppfylles:

 • EU-kommisjonen har besluttet at det finnes et adekvat beskyttelsesnivå i det aktuelle landet, eller at det har blitt iverksatt andre egnede sikkerhetstiltak.

 • Det dreier seg om et unntak i en særskilt situasjon, for eksempel for å oppfylle en avtale med deg eller hvis du gir ditt samtykke til den spesifikke overførselen.

 

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger
Å ta vare på dine personopplysninger på en trygg og sikker måte er en sentral del i hvordan vi opererer. Vi har truffet egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte de opplysninger mot tap, misbruk, urettmessig adkomst, manipulasjon, endring og ødeleggelse.

Dine rettigheter til beskyttelse
Som registrert person har du rettigheter knyttet til de personopplysninger vi har om deg. Du har følgende rettigheter:

 

Kreve innsyn i dine personopplysninger
Du har rett til å få tilgang til de personopplysninger som vi har om deg. I mange tilfeller finnes disse opplysninger allerede i de onlinetjenester vi tilbyr deg. Din rett til tilgang kan imidlertid begrenses av lovverk, beskyttelse av annen persons privatliv samt hensyn til beskyttelse av Prize Capital Markets-konsernets forretningskonsept og –rutiner, interne vurderinger og underlag i Prize Capital Markets-konsernet.

 

Kreve å få rettet feilaktige eller ufullstendige personopplysninger
Hvis personopplysningene er feilaktige eller ufullstendige har du rett til å kreve rettelse av opplysningene, med de begrensninger som stipuleres i lov eller annen forskrift.

Kreve sletting
Du har rett til å kreve at dine personopplysninger slettes dersom:

 • Du tilbakekaller ditt samtykke til behandling og det ikke finnes noen annen rettslig grunn for oppbevaringen

 • Du har innsigelser mot behandlingen og det ikke finnes noen berettiget grunn for fortsatt oppbevaring

 • Du har innvendinger mot behandling for direkte markedsføring

 • Behandlingen er ulovlig eller

 • Behandlingen av personopplysninger gjelder en mindreårig og opplysningene har fremkommet i forbindelse med at vedkommende har handlet på nettet.

Som følge av regelverket for finanssektoren er vi i mange tilfeller forpliktet til å beholde personopplysninger om deg i den tiden du var kunde hos oss i en viss periode etter at kundeforholdet ble avsluttet grunnet dokumentasjon og eventuelle rettslige tvister.

 

Begrensning av behandling av personopplysninger
Hvis du du er uenig i riktigheten i de opplysningene som vi har registrert om deg eller lovligheten for behandling av opplysningene, eller om du har benyttet deg av din rett til innvendinger mot behandlingen av opplysningene, kan du kreve at vi begrenser behandlingen av disse opplysninger til kun lagring.  Behandlingen begrenses da til kun å omfatte lagring inntil rettelsen av opplysningene har blitt foretatt, eller til det er mulig å fastslå at vår berettigete interesse er mer tungtveiende enn dine interesser. 

Hvis du ikke har rett til at de opplysninger vi har registrert om deg skal slettes, kan du i stedet kreve at behandlingen av disse opplysningene kun begrenses til lagring.  Hvis behandlingen av de opplysninger vi har registrert om deg utelukkende kreves av rettslige grunner, kan du også kreve at all annen behandling av disse opplysninger begrenses til lagring.  Vi kan behandle dine opplysninger til andre formål der det er nødvendig for å imøtekomme et rettslig krav eller hvis du har gitt oss ditt samtykke.

 

Innvending mot behandling ut ifra Prize Capital Markets’ berettigede interesse
Du kan til enhver tid ha innvendinger mot at behandlingen av personopplysninger om deg benyttes til direkte markedsføring.

 

Dataportabilitet
Du har rett til å få ut personopplysninger som du har gitt oss, i et maskinlesbart format.  Dette gjelder kun personopplysninger som behandles automatisert med samtykke eller for å oppfylle avtale.  Hvis det er sikkert og teknisk mulig kan vi også overføre personopplysningene til en annen personvernsansvarlig.

Din anmodning om å utøve ovennevnte rettigheter vurderes fra tilfelle til tilfelle ut ifra rådende omstendigheter.  Vær oppmerksom på at vi også kan beholde og benytte dine opplysninger hvis det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser, hevde et rettslig krav eller oppfylle en avtale.

 

Cookies
Vi samler inn, behandler og analyserer opplysninger om din anvendelse av våre nettsider.  Trafikkdata er opplysninger som er koblet til besøkende på hjemmesiden og opplysningene som håndteres i kommunikasjonsfelt for å sende, distribuere eller gjøre meddelelser tilgjengelige.

Vi benytter informasjonskapsler som cookies og lignende teknikker for å levere produkter og tjenester til deg, tilby et sikkert online-miljø, håndtere vår markedsføring og gi deg en bedre online-opplevelse, følge opp nettstedets ytelse samt å gjøre innholdet på våre nettsider mer relevant for deg.  Informasjonen benyttes ikke for å identifisere individuelle besøkende, foruten når det gjelder kunder som logger seg inn på Prize Capital Markets’ internettportal.

Du kan angi i nettleserinnstillingene om du vil tillate cookies eller ikke.  Hvis du velger å ikke tillate cookies kan du likevel benytte våre nettsider og en del tjenester, men tilgangen til visse funksjoner og deler av våre nettsider og tjenester kan være kraftig begrenset.

 

Hvor lenge vi behandler dine personopplysninger
Vi lagrer dine opplysninger så lenge det er påkrevet for de formål de ble innsamlet og behandles for eller så lenge som er påkrevet ifølge lover og andre bestemmelser.

Dette innebærer at vi lagrer dine opplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle en avtale og så lenge det kreves iht gjeldende minimumskrav på lagringstider i lover og andre bestemmelser.  I de tilfeller hvor vi beholder dine opplysninger til andre formål enn for å kunne etterleve en avtale, for eksempel for krav som gjelder bekjempning av hvitvasking, bokføring og kapitaldekningskrav, beholder vi kun opplysningene hvis det er nødvendig og/eller kreves for det gjeldende formålet i tråd med hva som fremgår av respektive lover eller andre bestemmelser.

Krav til lagringstider er er regulert i gjeldende lovverk.

Noen eksempler på situasjoner som krever datalagring:

 • Forhindre, oppdage og utrede hvitvasking, terrorfinansiering og bedrageri: minst fem år efter avsluttet kundeforhold eller gjennomført enkelttransaksjon

 • Revisjonslovgivning: opp til ti år

 • Spesielle bestemmelser for verdipapirtjenester og –produkter  og forsikringer: opp til sju år

 • Opplysninger knyttet til oppfyllelsen av en avtale: opp til ti år etter avsluttet kunderelasjon med formål å tjene som bevismateriale ved eventuelle krav (mottak av ordre)

Ovennevnte er kun ment som eksempler.  Minimumskrav for lagringstid endres av lovgivende myndigheter.

 

Endringer i vår personvernspolicy
Vi forsøker hele tiden å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter og nettsider, og derfor kan innholdet i denne personvernspolicy endres over tid.  Vi kommer ikke til å innskrenke dine rettigheter i denne personvernpolicy eller gjeldende datavernlov.  Hvis endringene er vesentlige meddeler vi dette tydelig når vi er forpliktet til å gjøre det i følge av gjeldende lov.  Les gjerne personvernspolicyen fra tid til annen for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer.

Denne personvernspolicy ble senest oppdatert 23.05.2018.

 

Kontakt oss 
Hvis du har spørsmål eller synspunkter vedrørende vår personvernpolicy er du velkommen til å ta kontakt med oss.

 

Prize Capital Markets AS
Sentralbord: +47 22 900 600

Parkveien 53B, 0256 Oslo, Norway

E-post: post@prizecm.no

Bærekraft (ESG)

Anchor 5

ESG står for «Environmental, Social and Governance», eller miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold på norsk, og representerer en helhetlig tilnærming til det som kalles bærekraft.  Prize Capital Markets AS er opptatt av at våre investeringsrådgivere tar hensyn til og informerer kundene om bærekraft og eventuelle bærekraftsrisikoer i rådgivningen.  Bærekraftsrisiko er definert som miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha en faktisk eller mulig vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe. 

 

Vår bærekraftpolicy  

1. Målsetning  

Vår ambisjon er å fremme EUs arbeid med å oppnå forpliktelsene som følger av Parisavtalen. Dette må gjøres ved at Foretaket tar søker å redusere, og tar hensyn til bærekraftsrisiko i investeringsrådgivningen.

2. Våre prinsipper for bærekraft

Prize Capital Markets AS ønsker kun å samarbeide med selskaper som lever opp til visse prinsipper når det gjelder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon:

 • Ha en god bedriftskultur

 • Forplikte seg til å overholde menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

 • Forplikte seg til å jobbe for likestilling og likeverd

 • Forplikte seg til å jobbe for et bedre miljø

 • Motvirke bestikkelser og korrupsjon

Prinsippene er basert på våre kjerneverdier og tas med i alle forretningsbeslutninger.  Foretaket streber selv å etterleve disse prinsippene i det daglige arbeidet.

3. Arbeidet med bærekraft i Selskapet  

For å møte kundenes eventuelle preferanser når det gjelder bærekraft, treffer PCM følgende tiltak:  

 • Gir rådgivere opplæring i miljø-, sosial- og forretningsetiske aspekter.  

 • Sikrer at våre rådgivere informerer kunden om hva bærekraftige investeringer er og hva bærekraftsrisiko innebærer  

 • Sørger for at våre rådgivere identifiserer kundens mulige bærekraftspreferanser og gir individuelt tilpassede råd basert på kundens ønsker  

Ansatte i PCM må ta hensyn til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold ved innkjøp.  Ved tjenestereiser skal våre ansatte velge miljøvennlige alternativer som offentlig kommunikasjon der det er hensiktsmessig.  

4. Investeringsrådgivning  

Investeringsrådgivere skal ta hensyn til kundenes bærekraftspreferanser ved rådgivning basert på interne rutiner.  

Investeringsrådgivere må i tillegg:  

 • Holde seg oppdatert og informert om utviklingen innen bærekraftsområdet.  

 • Informere kundene om integrering av bærekraftsrisikoer og hvordan miljømessige, sosiale og eierstyringsrelaterte aspekter tas i betraktning, og sikre at informasjonen deles på en på en slik måte at kunden kan ta en informert beslutning.  

 • Gi gjennomsiktig og nøyaktig informasjon om våre produkter og tjenester.  

 

5. Håndtering av bærekraftsrisiko  ​

Bærekraftsrisiko er definert som miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha en faktisk eller mulig vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe.

Vi har mulighet til å påvirke hvordan kundenes kapital allokeres og hvilke bransjer og bedrifter som kan skaffe kapital til sin virksomhet. Dermed har vi også et ansvar. Vårt syn er at ansvarlig handling er både viktig og nødvendig for å fremme en bærekraftig utvikling.

Foretaket distribuerer ikke (særskilt) produkter som fremmer bærekraft (SFDR artikkel 8), eller har bærekraft som mål (SFDR artikkel 9).

Ved investeringspreferanser knyttet til bærekraft er det viktig at kunde forstår at ved å ekskludere bransjer og selskaper vil dette kunne ha negativ utvikling på kundens avkastning.  Investeringsuniverset blir også redusert betydelig, og særlig redusert for investeringsmuligheter med lave kostnader og god diversifisering.

Foretaket tar hensyn til bærekraftsrisiko i investeringsrådgivning. Ved utvelgelse av produkter som kan passe for aktuell kunde ut ifra kundens bærekraftspreferanser, benyttes utelukkende informasjon som har blitt publisert av leverandør eller produsent av produkt.  Foretaket foretar selv ingen egne analyser av bærekraftfaktorene knyttet til de finansielle produktene som inngår i investeringsrådgivningen eller forvaltningen.  Finansrådgivere skal vise til og videreformidle eventuelle pre-kontraktuelle dokumenter som er utarbeidet av de aktuelle finansmarkedsdeltakere for deres finansielle produkter.

 

6. Ingen hensyn til negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer – «PAI»

I henhold til SFDR artikkel 4 skal Foretaket gi opplysninger om hvordan det forholder seg til negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer («principal adverse impacts» eller «PAI») av sin investeringsrådgivning.  Negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer er definert som de konsekvenser av investeringsbeslutninger eller rådgivning som leder til negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer.  Dette er standardisert ved obligatoriske bærekraftsindikatorer som for eksempel klimagassutslipp, farlig avfall og kjønnsbalanse i styret. 

Vi vurderer på nåværende tidspunkt ikke de negative påvirkningene Foretakets investeringsråd har på bærekraftsfaktorer, i samsvar med SFDR artikkel 4 (5) (b).  Foretaket tilbyr ingen særskilte produkter som skal fremme bærekraft (SFDR artikkel 8) eller som har bærekraft som mål (SFDR artikkel 9). 

Foretaket vil løpende vurdere om det for fremtiden vil være i kundenes beste interesse å oppgi informasjon om negative virkninger av Foretakets virksomhet og/eller investeringsråd på bærekraftsfaktorer, og om hvilke retningslinjer og prosesser som vil anvendes i disse vurderingene.

 

Godtgjørelsespolicy

Godtgjørelsespolitikken fastlegger at fast lønn, provisjon og eventuell bonus til ansatte skal være preget av et langsiktig perspektiv og ikke oppmuntre til overdreven risikotaking og ikke forsterke interessekonflikter.  Det skal være en balanse mellom fast og variabel godtgjørelse og den variable godtgjørelsen skal inneholde både kvantitative og kvalitative kriterier for regeloverholdelse, kundeinteresse og kvalitet på tjenestene.  Kriteriene for variabel godtgjørelse må ikke utformes slik at det oppstår konflikt med Selskapets plikt til å ivareta kundenes interesser. Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre investeringsprodukter og er derfor inkludert i alle risikoreferanser i retningslinjene om godtgjørelser. Vår godtgjørelsespolitikk anses å være forenlig med Selskapets arbeid med bærekraftsrisiko i styring og rådgivning til våre kunder. 

bottom of page